CÔNG VAN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020